หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 

 

พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี