หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  


การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
 
  


การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

การป้องกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว

การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

การเพิ่มจำนวนและระยะเวลาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
 
  


การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม ( Cluster )

ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษกิจ

การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น

การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  


การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

การเสริมสร้างประสิทิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม