หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  


การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

การขยายเขตการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

การจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก

การจัดทำผังเมืองรวม

พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

พัฒนาระบบการจราจร

การขยายเขตคลองชลประทานเพื่อการเกษตร
 
  


การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารสุข

ด้านสวัสดิการชุมชน

การป้องกันยาเสพติด

การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทำของมนุษย์
 
  


ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น

การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม
 
  


ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน

ด้านการส่งเสริมการลงทุน

ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์
 
  


การสร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

การกำจัดและจัดการขยะ

การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง / ฝุ่นละออง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ