หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลลาดชะโด ยินดีต้อนรับ
 
 
  


การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

การขยายเขตการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

การจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก

การจัดทำผังเมืองรวม

พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

พัฒนาระบบการจราจร

การขยายเขตคลองชลประทานเพื่อการเกษตร
 
  


การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารสุข

ด้านสวัสดิการชุมชน

การป้องกันยาเสพติด

การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทำของมนุษย์
 
  


ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น

การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม
 
  


ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน

ด้านการส่งเสริมการลงทุน

ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์
 
  


การสร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

การกำจัดและจัดการขยะ

การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง / ฝุ่นละออง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 035-740-263 ถึง 4
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10