หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 


นางณิชาภา แสงพนัสธาดา
ปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวชญาดา ลิ้มตะลนานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาววรมน เพ็ชร์ทอง
นักบริหารงานการคลัง


นางสาวจุฑามาส โกยทา
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวพนิดา คำกิ่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวพลอยณิสา ศิริวิโรฒเมธี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ


นายอภิสิทธิ์ พิมพันธ์ดี
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ช่วยงานกองคลัง


นายสัมพันธ์ พิมพันธุ์ดี
พนักงานจ้างทั่วไป