หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 


นางณิชาภา แสงพนัสธาดา
ปลัดเทศบาล
 
 


นายบุญชู ประภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวภูรดา กำลังแพทย์
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ


นายเอกราช สุขสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายสมใจ สุขีทรัพย์
นักการ (ลูกจ้างประจำ)


นายทองใบ พูลทอง
พนักงานดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)


นายธวัชชัย กัวสกุล
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)


นางสาวสิรภัสสร บุญชุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
(ลูกจ้างประจำ ช่วยราชการสำนักปลัด)