หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 


นางณิชาภา แสงพนัสธาดา
ปลัดเทศบาล
 
 


นายบุญชู ประภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอำพล เข็มนาค
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นางสุนทรี ธรรมรังษี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางจันทัย ตอนศรี
นิติกรชำนาญการ


นางศิรดา กมลพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นายศุภวัฒน์ เพ็ชรชื่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางฐิติชญา เฉลยกลิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ