หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 


  
 
ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน


คำำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์


ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเริ่องร้องเรียน - ร้องทุกข์


ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

 
  (1)