หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลลาดชะโด ยินดีต้อนรับ
 
 
เชิญชวนประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการของข้า ราชการพนักงานและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0802.5/ว23) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ก.พ. 2551
เลื่อน กำหนดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (รุ่น 7) (ด่วนที่สุด ที่ มท0893.4/ว 382) 19 ก.พ. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 5-10 มี.ค. 2551 (มท 0893.4/ว332) 19 ก.พ. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว383) 19 ก.พ. 2551
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 19 ก.พ. 2551
งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา (มท 0802.4/ว77) 18 ก.พ. 2551
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง (มท 0892.2/ว355) 18 ก.พ. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว368) 18 ก.พ. 2551
มอบหมายบุคลากรสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 (มท 0810.5/ว367) 18 ก.พ. 2551
หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0804.3/ว340) 18 ก.พ. 2551
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหลังพ้นจากตำแหน่ง (มท 0804.3/ว352) 18 ก.พ. 2551
การ สำรวจความประสงค์ของข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management : OSM)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว373) 18 ก.พ. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว 15 ก.พ. 2551
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว354) [บัญชีรายละเอียดการจัดสรร ฯ] 15 ก.พ. 2551
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว349) 15 ก.พ. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว346) 15 ก.พ. 2551