หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
งดการจัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
 
 
ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด 13 พ.ค. 2563
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด 13 พ.ค. 2563
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด 13 พ.ค. 2563
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย ด่วนที่สุด 13 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 13 พ.ค. 2563
การสำรวจความต้องการเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [อ้างถึง] 13 พ.ค. 2563
ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ด่วนที่สุด 13 พ.ค. 2563
ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด [เอกสารแนบ] 12 พ.ค. 2563
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 พ.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยให้จังหวัดประสานองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล) และระดับประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามผ่านแพลตฟอร์ม ด่วนที่สุด [เอกสารแนบ] 12 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563 ด่วนที่สุด 12 พ.ค. 2563
การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 พ.ค. 2563
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 12 พ.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 พ.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม 8 พ.ค. 2563
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 8 พ.ค. 2563
การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด 8 พ.ค. 2563
ขอส่งสำเนาประกาศและแจ้งการเปิดใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (ใหม่) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 พ.ค. 2563
รายชื่อผู้ดูแล กลุ่มโอแพนแชท (OpenChat) ในแอพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ 7 พ.ค. 2563
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ด่วนที่สุด 7 พ.ค. 2563
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 924
 
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 098-832-2995
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10