หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลลาดชะโด ยินดีต้อนรับ
 
 
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2551 (มท 0809.2/ว47) 2 เม.ย. 2551
วิทยุในราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/3899 เรื่อง การประชุมเพื่อเลือกผู้แทนเทศบาล (เทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง) เป็นกรรมการการกระจายอำนาจ ฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 เม.ย. 2551
การดำเนินการตามชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 ตัวชี้วัดที่ 3.5 (มท 0805/ว704) 2 เม.ย. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551 (มท 0803/ว691) 1 เม.ย. 2551
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (มท 0803/ว690) 1 เม.ย. 2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1047) 1 เม.ย. 2551
โครงการอบรมสัมมนาครูวิทยากรแกนนำการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2551(ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/692) 1 เม.ย. 2551
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/191) 1 เม.ย. 2551
ขอรายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จากระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว193) 1 เม.ย. 2551
ขอมอบจุลสาร "เรื่องเล่าท้องถิ่นไทย"(มท 0810.4/ว648) 31 มี.ค. 2551
ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว703) 31 มี.ค. 2551
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว680) 31 มี.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว658) 28 มี.ค. 2546
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพและบำเหน็จตกทอด ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551(มท 0803/ว633) 28 มี.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว657) 28 มี.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มท 0803/ว656) 28 มี.ค. 2551
การนำเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (มท 0803/ว45) 28 มี.ค. 2551
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว42) 28 มี.ค. 2551
การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว38) 28 มี.ค. 2551
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว36) 28 มี.ค. 2551
<< หน้าแรก...     854      855      856      857     (858)     859      860      861      862     ....หน้าสุดท้าย >> 932
 
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 098-832-2995
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10