หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
การดำเนินงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 9 มี.ค. 2550
การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือ เด็ก นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว442) 9 มี.ค. 2550
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว444) [แบบฟอร์มใบสมัคร ฯ] [หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา] 9 มี.ค. 2550
ขยายระยะเวลาโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2550 (มท 0891.3/ว378) 8 มี.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน (มท 0807.3/ว438) 8 มี.ค. 2550
วิทยุในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว431 7 มี.ค. 2550
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2550 (มท 0808.3/ว899) [แบบประเมินความพยายามในการจัดเก็บภาษีของ อปท.] [คำอธิบายแบบการประเมิน ฯและหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือ 7 มี.ค. 2550
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต (มท 0809.3/2504) 7 มี.ค. 2550
การจัดงานมหกรรมมวลชนเฉลิมพระเกียรติรักในหลวง 80 พรรษา ส่งแรงใจไปภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/424) 6 มี.ค. 2550
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม (มท 0803/ว400) 2 มี.ค. 2550
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว399) 2 มี.ค. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (มท 0803/ว357) 2 มี.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว356) 2 มี.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว121) [บัญชีรายชื่อ ฯ หลักสูตรผู้บริหารการจัดการศึกษาท้อ 2 มี.ค. 2550
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 มี.ค. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว413) 2 มี.ค. 2550
โครงการ แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2549, โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว396) 2 มี.ค. 2550
ตอบข้อหารือการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ 1 มี.ค. 2550
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสอบภัยแล้งปี 2550 1 มี.ค. 2550
การมอบ หมายงานในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทน 1 มี.ค. 2550
<< หน้าแรก...     854      855      856      857     (858)     859      860      861      862     ....หน้าสุดท้าย >> 873
 
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 098-832-2995
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10