หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

                                                          ประกาศสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด
                     เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
                                                               ....................................

                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  กำหนดให้เริ่มสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562
                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562

                               ประกาศ   ณ   วันที่    26    เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562

                                                      (นายเฉลียว  นิลเนตร)
                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2562 เวลา 09.21 น. โดย คุณ ศุภวัฒน์ เพชรชื่น

ผู้เข้าชม 22 ท่าน