หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และคนที่คุณรัก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 
 

 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ( พ.ศ. 2564)  
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด
เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ( พ.ศ. 2564)
............................................................

                       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2564) รวม  4  สมัย ดังนี้

1.  สมัยสามัญ สมัยที่ สอง เริ่มวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563
2.  สมัยสามัญ สมัยที่ สาม เริ่มวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2563
3.  สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ เริ่มวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563
4.  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564    
     เริ่มวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   28   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563

                                                              (นายเฉลียว   นิลเขตร)
                                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 10.46 น. โดย คุณ ศุภวัฒน์ เพชรชื่น

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 098-832-2995
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10