หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพุทธศักราช 2562 และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลาง นั้น
เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการและลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ห้ามมิให้กระทำการขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 และวันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น ของวันเลือกตั้ง ผู้กระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 147 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 13.55 น. โดย คุณ ศุภวัฒน์ เพชรชื่น

ผู้เข้าชม 116 ท่าน