หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  
 


                                    ประกาศสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด
เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
............................................................

                  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  ซึ่งกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป รวม  4  สมัย ดังนี้
1.  สมัยสามัญ สมัยที่สอง เริ่มวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2561
2.  สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2561
3.  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561
4.  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562    
     เริ่มวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561
                                                       นายเฉลียว   นิลเขตร
                                                      (นายเฉลียว   นิลเขตร)
                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 08.37 น. โดย คุณ ศุภวัฒน์ เพชรชื่น

ผู้เข้าชม 438 ท่าน