หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560  
 

          ตามที่สภาเทศบาลตำบลลาดชะโด ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 33 ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

          จึงขอประกาศมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ   ณ   วันที่   4   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2560

                                        นางณิชาภา  แสงพนัสธาดา
                                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด

โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้จากหัวข้อ ระเบียบ --> รายงานการประชุม หรือที่ www.ladchado.go.th/project_detail.php?hd=5&id=169

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 08.06 น. โดย คุณ ศุภวัฒน์ เพชรชื่น

ผู้เข้าชม 480 ท่าน