หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
 


นางสาวบุญนาค สุขีทรัพย์
ประธานชุมชนที่ 1
ชุมชนบ้านหนองใหญ่


นางสมบูรณ์ ร่องมะรุด
ประธานชุมชนที่ 2
ชุมชนบ้านท้ายตลาด


นางสาวบุญลือ คำสุทธิ
ประธานชุมชนที่ 3
ชุมชนบ้านตลาด


นางมะลิ วุฒิสันต์
ประธานชุมชนที่ 4
ชุมชนบ้านเขตวัด


นางประคอง ดีสิน
ประธานชุมชนที่ 5
ชุมชนบ้านตรอกใหญ่


นายสุรสิทธิ์ กล่อมโอสถ
ประธานชุมชนที่ 6
ชุมชนบ้านเกาะแก้ว


นางวิไล เสือเดช
ประธานชุมชนที่ 7
ชุมชนบ้านน้ำใหญ่


นางสาวณรินทร สุขสวัสดิ์
ประธานชุมชนที่ 8
ชุมชนบ้านน้ำแปลง


นางวัชริยารัตน์ ขลังธรรมเนียม
ประธานชุมชนที่ 9
ชุมชนบ้านลาดปลาดุก


นายประทีป มีสม
ประธานชุมชนที่ 10
ชุมชนบ้านน้ำเรียง


นางบุญสม เชื้อใจ
ประธานชุมชนที่ 11
ชุมชนบ้านน้ำพระ


นางสาวเฉลียว บุญชุ่ม
ประธานชุมชนที่ 12
ชุมชนบ้านคลองขุด


นางสาวสมปอง คำประเทศ
ประธานชุมชนที่ 13
ชุมชนบ้านใหม่


นางภาวินีย์ ศิริจิรานันทร์
ประธานชุมชนที่ 14
ชุมชนบ้านใต้ล่าง


นายสมชาติ คุณเผือก
ประธานชุมชนที่ 15
ชุมชนบ้านใต้


นางไพศาล ศรัทธาธรรม
ประธานชุมชนที่ 16
ชุมชนบ้านเหนือ


นางอรชร มงคลวัย
ประธานชุมชนที่ 17
ชุมชนบ้านต้นสะพาน


นายวิรัตน์ ปรีชล
ประธานชุมชนที่ 18
ชุมชนบ้านน้ำกลาง


นายสมศักดิ์ ลาภานิกรณ์
ประธานชุมชนที่ 19
ชุมชนบ้านน้ำคลอง