กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
 


นางสาวบุญนาค สุขีทรัพย์
ประธานชุมชนที่ 1
ชุมชนบ้านหนองใหญ่


นางสมบูรณ์ ร่องมะรุด
ประธานชุมชนที่ 2
ชุมชนบ้านท้ายตลาด


นางสาวบุญลือ คำสุทธิ
ประธานชุมชนที่ 3
ชุมชนบ้านตลาด


นางมะลิ วุฒิสันต์
ประธานชุมชนที่ 4
ชุมชนบ้านเขตวัด


นางประคอง ดีสิน
ประธานชุมชนที่ 5
ชุมชนบ้านตรอกใหญ่


นายสุนทร จันทร์โส
ประธานชุมชนที่ 6
ชุมชนบ้านเกาะแก้ว


นายสมเกียรติ สุขีเกตุ
ประธานชุมชนที่ 7
ชุมชนบ้านน้ำใหญ่


นางสาวยุวดี เปลื้องทุกข์
ประธานชุมชนที่ 8
ชุมชนบ้านน้ำแปลง


นางสาวปัทมา วุฒิชัย
ประธานชุมชนที่ 9
ชุมชนบ้านลาดปลาดุก


นายประทีป มีสม
ประธานชุมชนที่ 10
ชุมชนบ้านน้ำเรียง


นางบุญสม เชื้อใจ
ประธานชุมชนที่ 11
ชุมชนบ้านน้ำพระ


นางสาวเฉลียว บุญชุ่ม
ประธานชุมชนที่ 12
ชุมชนบ้านคลองขุด


นางสาวสมปอง คำประเทศ
ประธานชุมชนที่ 13
ชุมชนบ้านใหม่


นางภาวินีย์ ศิริจิรานันทร์
ประธานชุมชนที่ 14
ชุมชนบ้านใต้ล่าง


นายสนั่น สุทินเผือก
ประธานชุมชนที่ 15
ชุมชนบ้านใต้


นางไพศาล ศรัทธาธรรม
ประธานชุมชนที่ 16
ชุมชนบ้านเหนือ


นางอรชร มงคลวัย
ประธานชุมชนที่ 17
ชุมชนบ้านต้นสะพาน


นายสมชาย ผาสุกวงษ์
ประธานชุมชนที่ 18
ชุมชนบ้านน้ำกลาง


นายสมศักดิ์ ลาภานิกรณ์
ประธานชุมชนที่ 19
ชุมชนบ้านน้ำคลอง