หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
  
เทศบาลตำบลลาดชะโด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ลาดชะโด
โทรศัพท์  :  035-740-263 ถึง 4
E-mail    :  banladchado@ladchado.go.th
 


 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
   
 
 
 
 
อย0023.3/ว12934 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ.2563 - 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2562 ]     
อย 0023.1/ว 12899 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 22 ก.ค. 2562 ]     
อย0023.3/ว12905 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]     
อย0023.3/ว12793 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการ้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
อย0023.3/ว12791 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
อย0023.3/ว12788 เร่งรัดการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]     
อย0023.3/ว12692 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
อย0023.3/ว12696 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี Airbnb [ 18 ก.ค. 2562 ]     
อย0023.3/ว12695 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์หลุดค้างจำหน่าย  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
อย0023.1/ว12688 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ค. 2562 ]     
อย 0023.1/ว 468 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
อย 0023.5/ว12679 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อง๕ืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่6/2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
อย 0023.5/ว464 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
อย 0023.5/ว12679 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อง๕ืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่6/2562  [ 14 ก.ค. 2562 ]   
อย0023.3/ว12624 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขตเนื้อหาข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]   
อย 0023.4/ว 462 ประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท [ 15 ก.ค. 2562 ]   
อย0023.1/ว12546 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]   
อย 0023.2/ว12575 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 15 ก.ค. 2562 ]   
อย0023.3/ว12583 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาปรับแผน กรณีรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณถูกพับไป [ 15 ก.ค. 2562 ]   
อย0023.3/ว12552 ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]   
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2871  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด กพส. มท 0816.3/ว2870  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว2841  [ 22 ก.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรช่อสะอาด กศ. มท 0816.5/ว2869  [ 22 ก.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.34/ว28  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว27 [แบบสรุปรายชื่อฯ]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งเร่งรัดติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2839 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
อบต.หลักชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ข้าวเม่า วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านพลับ ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดชะโด ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้้ำ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 \\\" [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านพลับ ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA SMART Plus [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หลักชัย โครงการ Big Cleaning Day @ Lukchai [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หลักชัย โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านพลับ ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หลักชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง Big Cleaning Day @ Lukchai [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางนา -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางนา -VDO วีดิทัศน์- [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บางนา -กิจการสภา- [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านพลับ โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมวันสงกรานต์ และงานทางศาสนาอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๒ (ประ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
   
อบต.คลองน้อย วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.คลองน้อย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวการสร้างประตูระบายน้ำใหม่ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 151  ตอบ 1  
เสนอโครงการระบบเครื่องทำนำดื่ม (1 มี.ค. 2562)    อ่าน 326  ตอบ 2  
เรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานปุ๋ย บริษัทแทนไท (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 702  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

หรีดผ้าชาวลาดชะโด

ตลาดลาดชะโด

 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองขี้หม [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ โดยวิธ [ 5 ก.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ลาดชะโด พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล