หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
ลาดชะโด
นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี
นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด
  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลลาดชะโด
"ลาดชะโดเมืองน่าอยู่
โครงสร้างพื้นฐานดี
วัฒนธรรมเด่น
มองเห็นภูมิทัศน์งดงาม"
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
ลาดชะโด
ประเพณีแห่เทียนทางน้ำ
ประเพณีสำคัญของชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลลาดชะโด
1
2
3
4
5
  
เทศบาลตำบลลาดชะโด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ลาดชะโด
โทรศัพท์  :  035-740-263 ถึง 4
E-mail    :  banladchado@ladchado.go.th
 


 
 
เทศบาลตำบลลาดชะโด ยินดีต้อนรับ
 
 
 
   
 
 
 
 
อย 0023.3/ว 596 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 594 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.4/ว 595 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 11 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 13347 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อยุธยาจังหวัดสะอาด ประจำปี 2563  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว13335 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย0023.3/ว13334  แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว13318 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7/2563  [ 12 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 13333 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหาร  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.4/ว 593 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.4/ว 591  แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.4/ว 592 การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 13303  การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ ว 589 โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ ว 590 เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.4/ว 13279 แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ 13265 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวัน [ แนบ1 ]  [ 7 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ ว 13260 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการ ที่วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง  [ 7 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว13261 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  [ 7 ส.ค. 2563 ]    
อย 0023.5/ว588 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. 2563  [ 7 ส.ค. 2563 ]    
อย0023.5/ว13159 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 เดือนกรกฎาคม 2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]  
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว23349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2348  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2340  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2359  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2357 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2333  [ 7 ส.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2355  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11465-11540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11413-11464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2347  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2344  [ 6 ส.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2332  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
 
 
 
อบต.หลักชัย ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่1) ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.บางนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือ [ 12 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านม้า หมอนวดแผนไทย [ 12 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เกาะเรียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านม้า โครงการ \"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง\" ตำบลบ้านม้า [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางซ้าย ประชาสัมพันธ์ การประมูลเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) หมวดอักษร “บษ” [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านโพธิ์ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนตำบลบ้านโพธิ์ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านม้า โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน \\\"ขยับกาย สบายชีวี\\\" [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ข้าวเม่า ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองจิก โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองจิก ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (11 - 12 สิงหาคม 2563) [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ชะแมบ เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.ชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการแล้ [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพแตง [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
website (26 มิ.ย. 2563)    อ่าน 86  ตอบ 1  
พักกินข้าวกันกี่โมง ห้าโมงกว่าเห็นออกมากินข้าวกันเป็นแถว ฝากด้วย (26 มิ.ย. 2563)    อ่าน 43  ตอบ 1  
เรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานปุ๋ย บริษัทแทนไท (14 มิ.ย. 2563)    อ่าน 915  ตอบ 3  
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลาย่าง ปลาเค็ม

ตลาดลาดชะโด

 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองขี้หม [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ โดยวิธ [ 5 ก.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ลาดชะโด พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล

 

 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 098-832-2995
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10