หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
ลาดชะโด
นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี
นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด
  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลลาดชะโด
"ลาดชะโดเมืองน่าอยู่
โครงสร้างพื้นฐานดี
วัฒนธรรมเด่น
มองเห็นภูมิทัศน์งดงาม"
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
ลาดชะโด
ประเพณีแห่เทียนทางน้ำ
ประเพณีสำคัญของชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลลาดชะโด
1
2
3
4
5
  
เทศบาลตำบลลาดชะโด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ลาดชะโด
โทรศัพท์  :  035-740-263 ถึง 4
E-mail    :  banladchado@ladchado.go.th
 


 
 
เทศบาลตำบลลาดชะโด ยินดีต้อนรับ
 
 
 
   
 
 
 
 
อย0023.5/ว18065   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณไปพลางก่อนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 18056 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 รุ่นที่ 11 - 17  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 17910 -ฉบับลงนาม- การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.1/ว 756 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
อย0023.5/ว755  ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
อย0023.5/ว754 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
อย0023.5/17875  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่9/2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.2/ว 17839 กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมข้าราชการ อบจ. ปลัดเทศบาล และ ปลัด อบต. เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ กรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีครบวาระการดำ  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.3/ว 17850 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี2563/64  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
อย 0023.5/ว 17812 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อย 0023.5/ว 17811 การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 17798  โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อย 0023.3/17797 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุน  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 17795 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อย 0023.2/ว 17736 การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท) และ กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 603 การดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดารขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 602 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการช่วยเหลือ/เยียวยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
อย 0023.3/ว17686 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
อย.0023.5/ว17722 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
อย 0023.3/ว 17701 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลียสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  [ 15 ต.ค. 2563 ]  

แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
ทต.หัวเวียง ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางซ้าย รายงานการประชุมสภาเทศบาล-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-3-ประจำปี-63 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ทต.บางซ้าย รายงานการประชุมสภาเทศบาล-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-63 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ทต.บางซ้าย รายงานการประชุมสภาเทศบาล-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-63. [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.ดอนลาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หัวเวียง เทศบาลตำบลหัวเวียง ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนหมู่ที่ 6,9,12,13 ที่ได้รับผลกระทบจากน้ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวเวียง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหัวเวียงออกพ่นกำจัดยุงลายในรางระบายน้ำ ชุมชนห [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองจิก กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.หัวเวียง เทศบาลตำบลหัวเวียงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด ณ วัดบันไดช้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หัวเวียง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯเทศบาลตำบลหัวเวียง มอบทรายอะเบทสนับสนุนให้แก่ร.พ.สต.หัวเวีย [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านม้า เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองตาปลีก จากบ้านนางจรู [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านนา กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.หัวเวียง งานป้องกันฯเทศบาลตำบลหัวเวียงร่วมทำความสะอาดวัดหัวเวียงเพื่อเตรียมงานทอดกฐิน [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านม้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช คลองยายจีน หมู่ที่ [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านม้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหมอฉ่ำ หร้อมทำก [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ต.ค. 2563)    อ่าน 1238  ตอบ 2  
website (26 มิ.ย. 2563)    อ่าน 134  ตอบ 1  
พักกินข้าวกันกี่โมง ห้าโมงกว่าเห็นออกมากินข้าวกันเป็นแถว ฝากด้วย (26 มิ.ย. 2563)    อ่าน 92  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 


ปลาย่าง ปลาเค็ม


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลลาดชะโด

 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาภาย [ 22 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเ [ 9 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาภาย [ 8 ก.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ลาดชะโด พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล

 


 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 098-832-2995
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10