หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
ลาดชะโด
นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี
นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด
  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลลาดชะโด
"ลาดชะโดเมืองน่าอยู่
โครงสร้างพื้นฐานดี
วัฒนธรรมเด่น
มองเห็นภูมิทัศน์งดงาม"
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
ลาดชะโด
ประเพณีแห่เทียนทางน้ำ
ประเพณีสำคัญของชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลลาดชะโด
1
2
3
4
5
  
เทศบาลตำบลลาดชะโด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ลาดชะโด
โทรศัพท์  :  035-740-263 ถึง 4
E-mail    :  banladchado@ladchado.go.th
 


 
 
เทศบาลตำบลลาดชะโด ยินดีต้อนรับ
 
 
 
   
 
 
 
 
อย 0023.3/ว 1096 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019)  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
อย0023.5/ว39 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ ว 38 ส่งสรเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564)  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
อย0023.5/ว1063  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 37 การนำรถยนต์ของส่วนราชการเข้ารับการตรวจควันดำ  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
อย0023.5/ว36 เรื่องแก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว1033 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
อย0023.5/ว855 การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ ว 996 ข้อหารือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
อย 0023.4/ว 969 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว962 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรองรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว961 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว960 การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/935 ขอหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บภษษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ ว 853  การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
อย 0023.3/ว 821  การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
อย 0023.4/ว 807  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
อย0023.5/ว27 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
อย0023.5/ว28 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
อย0023.5/ว26 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว97 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว95  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว91 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020) กพส. มท 0810.7/ว89 [รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว86  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว99  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว100  [ 19 ม.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว12  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว87  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว90 [รายชื่อ (เก่า)] [รายชื่อ (ใหม่)] [สรุป (อปท.)]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) กสว. มท 0820.2/ว83 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว88 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กสธ. มท 0819.2/ว77  [ 18 ม.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
 
 
 
อบต.บ้านม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารส้มแบบก้อนใส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โพแตง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สามบัณฑิต -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สามบัณฑิต -ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สามบัณฑิต -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สามบัณฑิต เว็บไซต์ อบต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ให้บริการแล้วค่ะ [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สามบัณฑิต -VDO วีดิทัศน์- [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สามบัณฑิต -กิจการสภา- [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะเรียน ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือน เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ตำแหน่ง [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผลผู้ชนะการโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ที่ [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดชะโด ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 ตำบลหน [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านม้า ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อสารส้มแบบก้อนใส จำนวน 1 รายการ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางซ้าย ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บางซ้าย ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางซ้าย ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ม.ค. 2564)    อ่าน 1371  ตอบ 0  
website (26 มิ.ย. 2563)    อ่าน 221  ตอบ 1  
พักกินข้าวกันกี่โมง ห้าโมงกว่าเห็นออกมากินข้าวกันเป็นแถว ฝากด้วย (26 มิ.ย. 2563)    อ่าน 168  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลาย่าง ปลาเค็ม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลลาดชะโด

 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาภาย [ 22 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเ [ 9 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาภาย [ 8 ก.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ลาดชะโด พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล

 

 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 098-832-2995
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10