หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     

 
ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒฯเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2555 ]   
 
การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556  [ 8 ส.ค. 2555 ]   
 
ขอ ความร่วมมือการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกคร  [ 8 ส.ค. 2555 ]   
 
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก  [ 8 ส.ค. 2555 ]   
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 6 ส.ค. 2555 ]   
 
การ ดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ บริหารการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้อ  [ 1 ส.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     968      969      970     (971)     972      973      974     ....หน้าสุดท้าย >> 984