หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     

 
อย. 0037.3/ว3180 การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด  [ 16 ส.ค. 2555 ]   
 
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรุปการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ  [ 14 ส.ค. 2555 ]   
 
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/earn/3140.pdf  [ 14 ส.ค. 2555 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน(กันยายน)  [ 14 ส.ค. 2555 ]   
 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ 2555  [ 14 ส.ค. 2555 ]   
 
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) เป็นองค์ประกอบในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั  [ 10 ส.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     966      967      968     (969)     970      971      972     ....หน้าสุดท้าย >> 984