หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     

 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 255 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กเล็ก ศพด. อปท.(วิทยุสื่อสาร)  [ 14 ก.ย. 2555 ]   
 
หารือการชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  [ 17 ก.ย. 2555 ]   
 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนน  [ 12 ก.ย. 2555 ]   
 
การกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล  [ 11 ก.ย. 2555 ]   
 
เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 2 สำหรับเจ้าห  [ 11 ก.ย. 2555 ]   
 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้จังหวัด  [ 7 ก.ย. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     925      926      927     (928)     929      930      931     ....หน้าสุดท้าย >> 948