กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
  
เทศบาลตำบลลาดชะโด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ลาดชะโด
โทรศัพท์  :  035-740-263 ถึง 4
E-mail    :  banladchado@ladchado.go.th
 


 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
   
 
 
 
 
อย 0023.3/ ว 14759 การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ [ 15 ส.ค. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 14692 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 14556 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มาตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/ [ 15 ส.ค. 2561 ]     
มท 0810.6/ว2454 การประชุม โครงหารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทสบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ [ 15 ส.ค. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 14686 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธในการจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ [ 15 ส.ค. 2561 ]     
อย 0023.3/ว14683 ขอความร่วมมมือสนับสนุนกิจกรรม [ 15 ส.ค. 2561 ]     
อย 0023.3/ว 14559 การป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.5/ว 350 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.5/ว 359 ค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.5/ว 358 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.5/ ว 356 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.4/ว 14533 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... [ 10 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.2/ว 14507 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนว [ 10 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.2/ว 14490 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน [ 10 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.3 / ว 360 การจัดเวทีเสวนาเพื่่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย อนุบาล 1-3 และแลกเปลี่บนเรียนรู้การจัดกิจกรรมกานศึกษาเด็กปฐมัย [ 10 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.3/ ว 361 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  [ 10 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.5/ว 14070 การโอนจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ [ 9 ส.ค. 2561 ]   
อย 023.5/ว 351 ค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.5/ว 350 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]   
อย 0023.3/ว14410 การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]   
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี สน.คท. มท 0808.4/ว2479  [ 15 ส.ค. 2561 ]
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2431  [ 9 ส.ค. 2561 ]
หารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/1224  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10781, 10782, 10783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว2422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2424  [ 8 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อต่อตรง 2 ตัว [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายชื่อผู้ชนะซ่อมเครื่องพ่น 1 เครื่อง [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อมาตรน้ำ 5 ตัว [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้าายไวนิลตัวอักษร 2 ป้าย [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อผ้าต่วนฟ้า-ขาว [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ลาดชะโด แผนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุก [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านแพรก ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านแพรก วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านแพรก พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านแพรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแพรก [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ กต 8075 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 364 ชุด [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านพลับ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชือกขาว 1 มัด [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
   
อบต.บ้านม้า เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.คลองน้อย เว็บไซต์ อบต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานปุ๋ย บริษัทแทนไท (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 319  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2560)    อ่าน 418  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

หรีดผ้าชาวลาดชะโด

ตลาดลาดชะโด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ลาดชะโด พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล