กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
  
เทศบาลตำบลลาดชะโด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ ทต.ลาดชะโด
โทรศัพท์  :  035-740-263 ถึง 4
E-mail    :  banladchado@ladchado.go.th
 


 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
   
 
 
 
 
อย 0023.4/ว 11030 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย0017.2/ว10741 แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.3/ว11009 การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยิม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.3/ ว 10964 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปีงบปี 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.3 / ว 10981 เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามทแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรีนยรู้ของไ [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 10952 การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.4/10957 การรับฟังความเห็นต่อร่าง พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ร่างแรก ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมกา [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 263 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว261 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว262 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 10866 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium 2018 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว10818 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย0023.3/ว10819 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.1/ว 10635 โครงการสัมมนาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.2/ 10807 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.2/ว 10806 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.2/ว 10805 การรับรองสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 257 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย 0023.5/ว 256 นำส่งเงินรายได้ที่จัดเก็บแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
อย0023.5/ว10773 หลักเกณฑ์และแนวทางเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1874  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
ทต.ลาดชะโด ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
อบต.น้ำเต้า [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำเต้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและทางลงตีนตะขาบ หมู่ที่ ๘ ต.น้ำเต้า อ. [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำเต้า ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ต.น้ำเต้า อ.บางบา [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านโพธิ์ ตรวจติดตามกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.มารวิชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถ [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดชะโด คู่มือประชาชนเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.มารวิชัย มีการสำรวจสภาพปัญหาน้ำในเขตพื้นที่ ตำบลมารวิชัย [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.มารวิชัย คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดช [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.มารวิชัย ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนใฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองจิก ท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.คลองจิก อนุรักษ์ผ้าไทย [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
ทต.คลองจิก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านโพธิ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบปร [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านโพธิ์ ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบปร [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
   
ทต.คลองจิก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.คลองน้อย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 พ.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานปุ๋ย บริษัทแทนไท (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 273  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2560)    อ่าน 377  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

หรีดผ้าชาวลาดชะโด

ตลาดลาดชะโด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ลาดชะโด พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล