กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     

 
อย 0029.5/ว567 การกำหนดสถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว 18814 การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว 18813 จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.4/ว 18798 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
อย.0023.4/ว 18796 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว.- ขอความอนุเคราะห์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมืปัญญาท้องถิ่นฯ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 758