กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     

 
อย 0023.4/ว 11030 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย0017.2/ว10741 แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว11009 การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยิม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ ว 10964 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปีงบปี 2561  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.3 / ว 10981 เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามทแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรีนยรู้ของไ  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว 10952 การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 690