กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     

 
อย 0023.3/ ว 22714 การจัดชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย0023.5/ว710 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ปร  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย0023.5/ว709 ประกาศคระกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจรุต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องการทุจริตในการจัดซื้อจ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย0023.5/ว711 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่2  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย0023.5/ว708 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560กรณีคู่สัญญาแปรสภา  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว22702 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 802