กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     

 
อย 0023.3/ ว 14759 การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.5/ว 14692 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม 2561  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.5/ว 14556 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มาตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
มท 0810.6/ว2454 การประชุม โครงหารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทสบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว 14686 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธในการจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว14683 ขอความร่วมมมือสนับสนุนกิจกรรม  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 723